ޑރ . ޙަސަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

ޑރ . ޙަސަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރުކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވައިފި

“ގައުމައިގެން ކުރިއަށް” ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށްފަހު ޖުމްހޫރީކޯލިޝަންއަށް ތާއިދުކުރުމަށް ޤައުމީ ޕާޓީންނިންމައިފި

ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޤައުމީޕާޓީ އިން ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ “ގައުމައިގެން ކުރިއަށް” ކޯލިޝަނުން ވަކިވުމަށްފަހު ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަނަށް ތާއިދުކުރުމަށް މިއަދު ކައުންސިލުގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޤައުމީޕާޓީން ރައީސް ޑރ. ވަހީދަށް ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާޢީދުކުރުމަށް ނިންމީ ޤައުމުގެ ޙާލަތަށްބަލާ އެމަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ވެރިކަމެއް ކުރެވިދާނެފަދަ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި އަދި ތަފާތު ފިކުރުގެ މީހުންނާ ގުޅިގެން ވާދަވެރި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ހެދުމަށްފަހު މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ޑރ. ވަޙީދުވަނީ [...]

މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ޖީއެމްއާރަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ހުރި ގެއްލުމާއި ގޮންޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ޑރ. ޙަސަން ސަޢީދު ފޮތެއް ލިޔުއްވައިފި

މާލޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ފަޚުރެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެތައް ބައެއްގެ ދާ އޮހޮރުވައިގެން، ޤައުމީ ޖޯޝުގައި، ހިލޭސާބަހަށް އުފުލި ބުރައިގެ ފޮނި ނަތީޖާއެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވައިދިން ދޮރާއްޓެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރައްޤީގެ ފެށުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ޗާޓުތަކުން ޖާގަ ހޯދުމުގައި ދިއްލި ދަންމަރެވެ.   މިއަދު މި އެއަރޕޯޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތެވެ. ޝަރަފެވެ. ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައި މިވަނީ އެއަރޕޯޓަށެވެ. ޓޫރިޒަމްއާއި މަސްވެރިކަމުގައެވެ. ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމާއި އިމްޕޯޓް [...]

ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާތީ، އެ ހިތާމާއިގައި ޤައުމީ ޕާޓީއިން ބައިވެރިވެ އެ ޢަމަލު ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އުގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް  މިރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާތީ، އެ ހިތާމާއިގައި ޤައުމީ ޕާޓީއިން ބައިވެރިވަމެވެ.  ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަލީގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުއާކުރަމެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އަފްރާޝީމު ގެ އާއިލާއަށް ލިބިފައިވާ ފުންހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ މާތްﷲ އެމަރުހޫމުގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާދަންނަވަމެވެ. މި ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަށް ޤާނުން ލިބިދެވެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު [...]

ޕޮލް
Sorry, there are no polls available at the moment.
މެންބަރަކަށްވުމަށް
މެންބަރަކަށްވުމަށް
ޕާޓީއަށް އެހީއެއްދެއްވުމަށް
donation